ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
หน้าแรก >> งานพัสดุและงานบำรุง >> ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง Download
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะภายนอกร่างกาย แบบเคลื่อนที่ (14/01/2019)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปี 2562 (11/01/2019)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถุงมือตรวจโรค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (11/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (21/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (20/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพผู้ป่วยขนาด 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง (18/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดและวินิจฉัยการตีบตันของเส้นเลือดแดงภายในร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง (17/12/2018)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (รหัส P61120003613) (17/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง (13/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง (06/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลและคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (27/11/2018)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างซ่อมอะไหล่เครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง (23/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (วัตถุดิบอาหาร) จำนวน 5 หมวด 207 รายการ (20/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล และเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง 1 เครื่อง (9/11/2018)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (6/11/2018)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562 (31/10/2018)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง (26/10/2018)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง (25/10/2018)
ประกาศ ประกวดราคาซืัอระบบจัดเก็บข้อมูลและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทข้าวสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)
ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (วัตถุดิบอาหาร) 5 หมวด
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Cardiac Catheterization Laboraotry X-Ray System) พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยทำงานของหัวใจ ชนิดใช้บอลลูน ในหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า (Intra Aortic Balloon Pump : IABP) จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคมไฟผ่าตัด 3 โคม พร้อมกล้อง VDO แยก จำนวน 1 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดิทัศน์แบบดิจิตอล (Glide scope) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะราคาเตียงผ่าตัด Carbon fiber ชนิดมี joy stick คอนโทรล จำนวน 1 เตียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดการไหลของเลือดในหลอดเลือดหลังผ่าตัดบายพลาสหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 4 หัวตรวจ พร้อมระบบ 3 มิติ) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดเพื่อถ่ายคืน(Autologous blood transfusion machine)) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุด Built-in ห้องผ่าตัดหัวใจ CVT จำนวน 1 ชุด
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง (14/09/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (วัตถุดิบอาหาร) (12/09/2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (10/09/2018)
เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ SmartHospital (28/08/2018)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริการแบบ SmartHospital ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/08/2018)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง (P61020018104) (24/08/2018)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (P61080033832) (24/08/2018)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (P61080001871) (24/08/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป) (23/08/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล และเครื่องมือตรวจหัวใจสมอง และพยุงชีพชั้นสูง (23/08/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง(23/08/2018)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริการแบบ Smart Hospital ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20/08/2018)
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (17/08/2018)
ตารางแสดงวงเงิน ชุดเครื่องมือผ่าตัดหูชั้นกลาง (08/08/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคากล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (19/07/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมา บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย (13/07/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดของแผนกออร์โธปิดิกส์ จำนวน 4 รายการ (13/07/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง กล้องส่องระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1 ชุด (02/07/2018)
ประกาศยกเลิกประกวดราคากล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) (25/06/2018)
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ (25/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(13/06/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/06/2018)
ยกเลิก เผยแพร่แผนการจัดซื่้อจัดจ้าง(จัดซื้อตลับหมึก canon LBP6000 (325) และหมึกคอมพิวเตอร์ HO 1006(35A) โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2561 (11/06/2018)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการ ชั้น 10
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ประจำปีงบประมาณ 2561 (30/05/2018)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก (24/05/2018)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ (23/05/2018)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการชั้น 10 (18/05/2018)
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ (18/05/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื่้อจัดจ้าง(จัดซื้อตลับหมึก canon LBP6000 (325) และหมึกคอมพิวเตอร์ HO 1006(35A) โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2561 (17/05/2018)
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก (17/05/2018)
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (16/05/2018)
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ (15/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (11/05/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก (10/05/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอำนวยการชั้น 10 (09/05/2018)
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(08/05/2018)
ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เตียงฟาวเลอร์ ชนิด2ไก จะำนวน 20 เตียง (08/05/2018)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม และเครื่องมือรักษาด้วยคลื่นกระแทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(02/05/2018)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย (30/04/2018)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบหัวจ่ายออกซิเจนและสูญญากาศ (24/04/2018)
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (23/04/2018)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา(11/04/2018)
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาปรับปรุง ระบบหัวจ่ายออกซิเจน และสูญญากาศทางการแพทย์ อาคารออโธปิดิกส์ (05/04/2018)
ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาซื้อ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย (03/04/2018)
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม และเครื่องมือรักษาด้วยคลื่นกระแทก (03/04/2018)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องเจาะกระดูกด้วยแรงลม (Compact Air drive) พร้อมหัว Quick Coupling,หัว DHS/DCS Triple Reamer และหัว Chuck and Key (02/04/2018)
ประกาศ ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบหาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (30/03/2018)
ประกาศ ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล(PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/03/2018)
ประกาศ ประกาศ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/03/2018)
ประกาศ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/03/2018)
ประกาศ ประกวดราคา้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก(Bone marrow) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/03/2018)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/03/2018)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/03/2018)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61030020612 (22/03/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบหาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4(19/03/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องเจาะกระดูกด้วยแรงลม (Compact Air drive) พร้อมหัว Quick Coupling} ,หัว DHS/DCS Triple Reamer และ หัว Chuck and Key(15/03/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (15/03/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ( Infusion pump ) จำนวน 14 เครื่อง (15/03/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เช่าระบบจัดเก็บ รับ-ส่ง ภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล(PACS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/03/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง เตียงฟาวเลอร์ ชนิด2กลไก จำนวน 20 เตียง (14/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง กล้องส่องระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1 ชุด (14/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง กล้องจุลทรรศ์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง (14/03/2018)
ประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย (14/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (13/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง ปรับปรุงหัวจ่ายออกซิเจนและสูญญากาศทาวการแพทย์ อาคารออร์โธปิดิกส์ (05/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ( Infusion pump ) (05/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (05/03/2018)
(ร่าง) ประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย (02/03/2018)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง เช่าระบบจัดเก็บ รับ-ส่ง ภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล(PACS)(26/02/2018)
ประกาศประกวดราคา ซื้อออกซิเจนเหลว (16/02/2018)
ประกาศประกวดราคา การจ้างเหมาบริการทำความสะอากอาคาร (14/02/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (31/01/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) (31/01/2018)
ประกาศประกวดราคา การซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด (30/01/2018)
ประกาศประกวดราคา กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบพื้นฐาน พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง (30/01/2018)
ประกาศประกวดราคา ชุดอุปกรณ์เครื่องมือดึงรั้งสำหรับการผ่าตัดสมองแบบครบชุด (29/01/2018)
ประกาศประกวดราคา กล้องส่องตรวจผ่าตัดทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ (29/01/2018)
ประกาศประกวดราคา ซื้อกระดาษ A4 80แกรม จำนวน 12,000 รีม (29/01/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อออกซิเจนเหลว (29/01/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา การจ้างเหมาบริการทำความสะอากอาคาร (29/01/2018)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (23/01/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง จัดซื้อน้ำยาทดสอบหาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (22/01/2018)
ประกาศประกวดรา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 668 เครื่อง (18/01/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อกระดาษ A4 80แกรม จำนวน 12,000 รีม (16/01/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800KWA (1000Kw) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1600KVA ชุดจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution Bord) พร้อมติดตั้ง (15/01/2018)
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักพยายาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น (12/01/2018)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 668 เครื่อง (08/01/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 600 รายการ (04/01/2018)