เอกสาร Download ที่ผ่านมา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการ เลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ในตำแหน่ง นวก.พัสดุ , นวก.สาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการ งานทั่วไป
รับสมัคร คัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , นักวิชาการ สาธารณสุข
รับสมัคร คัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป , นักวิชาการ สาธารณสุข
รับสมัคร คัดเลือก ข้าราชการ เพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรง ตำแหน่ง นักกายภาพ บำบัด ชำนาญการ พิเศษ , นายแพทย์ ชำนาญการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนวก.เงินและบัญชี , นักทรัพยากรบุคคลและนักประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินรอบ 2 ตำแหน่ง นวก.เงินและบัญชี , นักทรัพยากรบุคคลและนักประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี , นักทรัพยากรบุคคล, นักประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการ เงินและบัญชี 3 อัตรา , นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา , นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
ประกาศ รับสมัครคัดเลือก ข้าราชการ เพื่อเลื่อนให้ ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ และ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือก ข้าราชการ เพื่อเลื่อนให้ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล
ประกาศ ผู้ได้รับ การคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , พนง.ช่วยเหลือคนไข้
ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , พนง.ช่วยเหลือคนไข้
ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (17 ตำแหน่ง) , พนง.ช่วยเหลือคนไข้ (13 ตำแหน่ง)
การขึ้นบัญชี ข้าราชการ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติการ
ประกาศ รายชื่อ สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติการ
ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข , พนง.เปล , พนง.กายภาพบำบัด , นักเทคนิคการแพทย์ และ พนง.ห้องทดลอง
ประกาศ รายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี , นักประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร ข้าราชการ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติการ
ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี และ จพง.ธุรการ
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , พนักงาานเปล , พนักงานกายภาพ , นักเทคนิคการแพทย์ และพนง. ประจำห้องทดลอง
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ สมรรถนะ ตำแหน่ง พนง.ธุรการ , นวก.การเงินและบัญชี
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี และ นักประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ สมรรถนะ ตำแหน่ง พนง.ธุรการ , นวก.การเงินและบัญชี
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , พนักงานเปล , นักเทคนิคการแพทย์ , พนง.ประจำห้องทดลอง , พนง.รักษา ความปลอดภัย และ พนง.กายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พยาบาลวิชาชีพ และพนักงาน กายภาพบำบัด
ประกาศ การคัดเลือกเพื่อ บรรจุบุคคลเข้า รับราชการ ในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติการ และนักเทคนิค การแพทย์ปฏิบัติการ
ประกาศ บัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดสรร เพื่อคัดเลือกเป็น พนง.ราชการ ตำแหน่ง นวก.พัสดุ , นวก.คอมพิวเตอร์
ประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร เป็น พนง.ราชการทั่วไป ตำแหน่ง นวก. การเงินและบัญชี , เจ้าพนักงาน ธุรการ
ประกาศ คณะกรรมการ คัดเลือกเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศ ผู้มีสิทธิ เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานกายภาพบำบัด
ประกาศ ผู้มีสิทธิ เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือก ข้าราชการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด , นักกิจกรรมบำบัด และ นักเทคนิคการแพทย์
ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนง.ช่วยเหลือคนไข้ , พยาบาลวิชาชีพ , พนง.กายภาพบำบัด , พนักงานบริการ และ พนง.รักษาความปลอดภัย
ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนง.ช่วยเหลือคนไข้ , พยาบาลวิชาชีพ , นักเทคนิคการแพทย์ , พนง.แพทย์ และรังสีเทคนิค , พนง.ประจำห้องยา , นักสังคมสงเคราะห์ , พนง.เก็บเอกสาร และ พนง.รักษาความปลอดภัย
ประกาศ ขึ้นบัญชี ข้าราชการ เจ้าพนักงาน ทันตสาธารณสุข
ประกาศ ขึ้นบัญชี ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , นักเทคนิคการแพทย์ และ เจ้าพนักงาน รังสีการแพทย์
ประกาศ รายชื่อ เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานรักษา ความปลอดภัย
ประกาศ รายชื่อ สอบสัมภาษณ์ พยาบาลวิชาชีพ , นักเทคนิคการแพทย์ และ พนักงานรังสีการแพทย์
ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ เข้ารับ การคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , นักวิชาการสาธารณสุข , พนง.ช่วยเหลือคนไข้ , นักเทคนิคการแพทย์ , พนง.การแพทย์ และรังสีเทคนิค , พนง.ประจำห้องยา , นักสังคมสงเคราะห์ และ พนง.เก็บเอกสาร
ประกาศ รายชื่อ สอบสัมภาษณ์ เจ้าพนักงาน ทันตสาธารณสุข
รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษา ความปลอดภัย 4 อัตรา
รับสมัคร บุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ , นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ และ เจ้าพนักงานรังสี การแพทย์ปฏิบัติงาน
รับสมัคร บุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
รับสมัคร ลูกจ้างจำนวน 7 ตำแหน่ง 29 อัตรา
นโยบาย และแนวปฏิบัติ ในการรักษา ความมั่นคง ปลอดภัย ด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
รายชื่อ ผู้ได้รับ การคัดเลือกเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานเปล และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (7 อัตรา) , พนักงานเปล (2 อัตรา) และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานประจำห้องยา , พนักงานการแพทย์ และรังสีเทคนิค
รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมิน สมรรถนะ บุคลากร เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , ผู้ช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานประจำห้องยา และ พนักงานการแพทย์ และรังสีเทคนิค
รับสมัครคัดเลือก นักกายภาพบำบัด (1 อัตรา)
รับสมัครคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ (15 อัตรา) , ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (17 อัตรา) , พนักงานประจำห้องยา (1 อัตรา) และ พนักงานการแพทย์ และรังสีเทคนิค (1 อัตรา)
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม , พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัคร ข้าราชการ (พยาบาลวิชาชีพ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือก ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข , พนง.เภสัชกรรม , พนง.ช่วยเหลือคนไข้
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข (15 อัตรา) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (1 อัตรา) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (11 อัตรา)
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร
รับสมัคร คัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุข (16 อัตรา)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ - นักทรัพยากรบุคคล , นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนงาน , นักกิจกรรมบำบัด , นักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป - นักทรัพยากรบุคคล ( 1 ตำแหน่ง) , นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนงาน ( 1 ตำแหน่ง) , นักกิจกรรมบำบัด ( 1 ตำแหน่ง) , นักเทคนิคการแพทย์ ( 1 ตำแหน่ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป - นักทรัพยากรบุคคล ( 1 ตำแหน่ง) , นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนงาน ( 1 ตำแหน่ง) , นักกิจกรรมบำบัด ( 1 ตำแหน่ง) , นักเทคนิคการแพทย์ ( 1 ตำแหน่ง)
ประกาศรับสมัคร พนักงานเก็บเอกสาร ( 1 ตำแหน่ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป - นักทรัพยากรบุคคล ( 1 ตำแหน่ง) , นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนงาน ( 1 ตำแหน่ง) , นักกิจกรรมบำบัด ( 1 ตำแหน่ง) , นักเทคนิคการแพทย์ ( 1 ตำแหน่ง)
ประกาศรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ( 3 ตำแหน่ง)
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานการเงิน และบัญชี , พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานเปล และพนักงานขับรถยนต์
รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานการเงิน และบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล
รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการศาธารณสุข และ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปล 3 อัตรา
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , นักวิชาการสาธารณสุข , เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และ พนักงานเก็บเอกสาร
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ นักวิชาการสาธารณสุข
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , นักวิชาการสาธารณสุข และ นักกายอุปกรณ์
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค , ผู้ช่วยช่างทั่วไป , พยาบาลวิชาชีพ และ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี ข้าราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติงาน
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ และ นักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค , ผู้ช่วยช่างทั่วไป , พยาบาลวิชาชีพ และ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุข (24 อัตรา) , นักกายอุปกรณ์ (1 อัตรา)
รับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร (1 อัตรา)
รับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (1 อัตรา)
รายชื่อผู้มีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
รับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (2 อัตรา) , นวก.สาธารณสุข (2 อัตรา)
รับสมัครคัดเลือก ข้าราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
รับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (2 อัตรา) , ผุ้ช่วยช่างทั่วไป (2 อัตรา) , พยาบาลวิชาชีพ (25 อัตรา) , พนักงาน ช่วยเหลือผู้ป่วย (25 อัตรา) และ นักกายอุปกรณ์ (1 อัตรา)
ICD - 9 - CM 2010
ICD10 WHO all 2010
การจัดกลุ่ม วินิจฉัย โรคร่วม และ น้ำหนัก สัมพัทธ์ ฉบับที่ 5.0 พ.ศ. 2554 เล่ม 1
การจัดกลุ่ม วินิจฉัย โรคร่วม และ น้ำหนัก สัมพัทธ์ ฉบับที่ 5.0 พ.ศ. 2554 เล่ม 2
เอกสารการประชุม ชี้แจ้ง การจัดกลุ่ม วินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 5 - 26มี.ค.2555
รายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
แนวทางการตรวจ อวช. และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป้น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
ประกาศ รายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป้น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศ รายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป้น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศ รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
ประกาศ การขึ้นบัญชี และการยกเลิก บัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุ เข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงิน และบัญชี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข
รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พง. รักษาความปลอดภัย
ประกาศ รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พง. รักษความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (พนักงานขับรถ)
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง
รายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานพัสดุ
รายชื่อผู้ผ่านการ เลือกสรร เป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบ สมรรถนะ รอบที่ 1 และมีสิทธิเข้าประเมิน รอบที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการ การเงินและบัญชี
ผู้มีสิทธ์สอบพนักงานราชการ การเงินฯ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างคราว การเงินฯ
ผลคัดเลือกพนักงานประกอบอาหาร
คู่มือสรุป การวินิจฉัยโรค.pdf
50 ตัวชี้วัดจาก สสจ. สุพรรณบุรี.rar
Trauma and emergency.pdf
บัญชียา2554
ยาแช่เย็น
ยาไม่ต้องแช่เย็น
กำหนดการ Re-accredit 3-4 ส.ค. 54
ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย บำเหน็จลูกจ้าง
พระราชกฤษฎีกา ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และผลกระทบต่อ สถานพยาบาล

<<   Back to Home