เอกสารดาวโหลด


เอกสารการบรรยาย/ประชุม
ไฟล์เอกสารการบรรยายและการประชุมประชุมต่าง
ชื่อเรื่อง / การประชุม วันที่ Download
  เอกสารแผนการตรวจตรวจราชการปีงบประมาณ 2561 (สสจ.)
  01/12/2017
  กำหนดการประชุมชี้แจงแผนตรวจราชการ (28 พ.ย.60)
  28/11/2017
  เอกสารประกอบการประชุม หัวใจสัญจร (.zip)
  24/11/2017
  บัญชีตัวชี้วัดโครงการ THIP ปีงบประมาณ 2561
  14/09/2017
  มาตรฐานโรงพยาบาล ( HA Standard )
  14/09/2017
  คู่มือแปลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
  08/08/2017
  คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายปี 2559
  15/05/2017
  แนวทางการวินิจฉัยและรักษา ภาวะไขมันในเลือดสูงในเวชปฏิบัติ
  29/12/2016
  สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2559
  09/08/2016
  การจัดทำแผนการเงินการคลัง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปีงบประมาณ 2560
  26/07/2016
  แผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  27/01/2016
  สมาคมโรคติดเชื้อสัญจรครั้งที่ 1/2559
  22/01/2016
  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย env
  08/12/2015
  ประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความปวดอย่างยั่งยืน
  07/08/2015

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม วันที่ Download
  แบบฟอร์มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2561
  01/08/2559
  แบบฟอร์มยา จ2 (ที่มีในโรงพยาบาล)
  07/08/2559
  แบบฟอร์มยา จ2 (ที่ไม่มีในโรงพยาบาล)
  07/08/2559
  นโยบาย 2560 และ มาตรการกลาง 5 แบบฟอร์ม , ค่าไฟฟ้า 59 - 60
  03/05/2559
  รายงานวัสดุคงเหลือภายในหน่วยงาน
  21/10/2559
  แบบฟอร์มรายงาน ผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ (มากกว่า 600,000 บาท)
  15/03/2561

บทความ
บทความ ความรู้ทางการแพทย์
บทความ วันที่ Download
  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๐)
  20/10/2017
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  28/04/2017
  ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  05/07/2016
  กฎหมายของทีมวิชาการ พ.ศ. 2559
  20/06/2016