ประกาศโรงพยาบาลประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ตามที่ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ดังรายนาม ต่อไปนี้


1 2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.