ข้อมูลบริหาร

คณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

 

พญ.วิมล มณีอินทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (๑)

นพ.วุฑฒา สว่างสุภากุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (๒)

นางสาวปฤษณา เปล่งอารมณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นางสาวบุปผา ยศศักดิ์ศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นพ.ชาติชาย สามัคคีนิชย์

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

พญ.ธัญญากร นันทิยกุล

รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม

นพ.วัชระ ตั้งศรีสกุล

รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ

นพ.ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ

รองผู้อำนวยการด้านบริการด่านหน้า

นพ.อนุพันธ์ หวลบุตตา

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ

พญ.ชลธิศ นาคา

รองผู้อำนวยการด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์


 

Copyright 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.