ดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง / การประชุม วันที่ Download
เอกสารนิเทศแพทย์ Intern ปี 2562
รายละเอียด
- 4.2อบรม auditor ใหม่61_QR
- คู่มือแนวทางการตรวจสอบ62 for web
-เอกสารประกอบการใช้คอมพิวเตอร์ในรพ. (โปรแกรม HOSxP , PACS , ยา)
เอกสาร การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 21/01/2563
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปี 2563 รอบ 1 21/01/2563
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ2563 21/01/2563
Performance Agreement PA 2563 21/01/2563
ตก.1 รอบ 2 ปี 2562 21/01/2563
ประกาศ รพ. เรื่องมาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัยทางถนน 24/12/2562
ประกาศ รพ. เรื่องมาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัยทางถนน 24/12/2562
ประกาศแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2563 24/12/2562
ประกาศแผน คปสอ.เมือง ปี2563 24/12/2562
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกาารโรงพยาบาล ปี 2563 05/11/2562
เอกสารประกอบการทำแผน คปสอ.เมือง ปี2563 01/11/2562
แผนเงินนอกงบประมาณ (แผนบริหารเงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2563 หมวดงบลงทุน
02/08/2562
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ 2 ปี 2562 02/08/2562
ประกาศเกณฑ์การกำหนดค่าคะแนนรายกิจกรรม (P4P) หน่วยงานของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 11/04/2562
อัตราค่าบริการแบบแยกหมวด รพ.เจ้าพระยายมราช **ให้ทีมปรับราคาค่าบริการช่วย update 15/02/2562
อัตราค่าบริการแบบแยกหมวด รพ.ราชบุรี 15/02/2562
เอกสารประกอบการนิเทศงานสาธารณสุขแบบบูรณาการ ปี2562 05/02/2562
แบบฟอร์มเฉพาะ ในบางสาขา ตก.1 1.256224/01/2562
KPI_2562 กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 256224/01/2562
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 256222/01/2562
แบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตก.122/01/2562
ตารางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 1 และ 222/01/2562
(เล่ม) แบบรายงานกสนตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 (19-20 มิถุนายน 2561)22/01/2562

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ. 2561-256514/01/2562
เอกสารประกอบ งานประชุมวิชาการประจำปี 20th HA Nationalforum22/11/2561
เอกสารบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข09/11/2561
แบบฟอร์มวันที่Download
ใบสำรวจความต้องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 26/09/2562
นโยบาย แนวทางการติดตามกำกับ DUE-Controlled 12/07/2562
แนวทางการติดตามกำกับ DUE-Restricted-Sitafloxacin 12/07/2562
แบบ DUE-Restricted-Sitafloxacin12/07/2562
แบบฟอร์มรายงาน ผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ (มากกว่า 600,000 บาท)15/03/2561
แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการ , แผนเงินนอกงบประมาณ (แผนบริหารเงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 256223/08/2561
แบบฟอร์มแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 256101/08/2559
แบบฟอร์มยา จ2 (ที่มีในโรงพยาบาล)07/08/2559
แบบฟอร์มยา จ2 (ที่ไม่มีในโรงพยาบาล)07/08/2559
นโยบาย 2560 และ มาตรการกลาง 5 แบบฟอร์ม , ค่าไฟฟ้า 59 - 6003/05/2559
รายงานวัสดุคงเหลือภายในหน่วยงาน21/10/2559
บทความ
วันที่Download
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๐)
20/10/2560
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม28/04/2560
ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน05/07/2559
กฎหมายของทีมวิชาการ พ.ศ. 255920/06/2559

เครือข่ายโรงพยาบาล

Copyright 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.