แบบสรุปผลการจัดหาในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

แบบสรุปผลการจัดหาในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เอกสาร : Download

21012022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.