(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา Hemoperfusion Disposable Catridge HA330 จำนวน 1 รายการ

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา Hemoperfusion Disposable Catridge HA330 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

12012022-A
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.