ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วย ใช้กรณีต้องการปรับให้อุณหภูมิกายผู้ป่วยสูงขึ้นหรือต่ำลง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วย ใช้กรณีต้องการปรับให้อุณหภูมิกายผู้ป่วยสูงขึ้นหรือต่ำลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

30092021-FF
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.