ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

30092021-DD
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.