ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า 128 Slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ครั้งที่ 4)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า 128 Slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

030864-3_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.