ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย จำนวน 1 ชุด

ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสาร : Download

050764-8
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.