ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า128Slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ครั้งที่4)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า128Slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ครั้งที่4) ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสาร : Download

120764-4_2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.