(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า128Slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ครั้งที่4)

(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า128Slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(ครั้งที่4) ด้วยวิธีประกวดราคาอืเล็กทรอนิกส์

เอกสาร : Download

120764-4_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.