ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง การซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค(วัตถุดิบอาหาร) จำนวน7หมวด 174 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง การซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค(วัตถุดิบอาหาร) จำนวน7หมวด 174 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสาร : Download

120764-3_2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.