ประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำกับดูแลทางคลินิค(ClinicGovernance)

ประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

การกำกับดูแลทางคลินิค(ClinicGovernance) และประเด็นจริยธรรมที่ยากในการตัดสินใจ(Ethical Dilemma) โดยนายแพทย์สมจิตต์  ชี้เจริญ และ น.ท.หญิง ภัคภร  โลจนะวงศกร
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.