โครงการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล

โครงการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจการด้านการพยาบาล

โดยมี ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาล เป็นผู้ให้การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.