ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 6,711 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 6,711 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

30092020-A

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.