EB.21 การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB.21 การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด : มาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดจาการปฏิบัติงาน

เอกสาร : Download

EB21_2020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.