EB.22 การให้ความรู้ในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนๆ

EB.22 การให้ความรู้ในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนๆ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด :การให้ความรู้ในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ รพ.ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยบาล

เอกสาร : Download

EB22_2020

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.