EB.26 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไกวางระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB.26 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไกวางระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด : มาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก

เอกสาร : Download

EB26_2020
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.