ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า 128 Slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า 128 Slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

27112019-1_1

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.