ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 13 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีปประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

16092019-1_2

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.