การประชุมเชิงปฎิบัติการ “เขียนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฯ”

การประชุมเชิงปฎิบัติการ “เขียนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฯ”

โดยการบรรยาย ของ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกันเขียนแผนในครั้งนี้
ในวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.